تشکل های عضو فدراسیون

ردیف  نام تشکل ریس هیات مدیره تشکل تلفن فکس نشانی الکترونیک
1  سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی دکتر شیبانی 88950224-6 88950227 Info@syndipharma.org
2 انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات بیوتکنولوژی پزشکی دکتر فریدون مهبودی 88561575 88071538 info@sembio.ir
mahboudif@cinnagen.com
3  اتحادیه واردکنندگان دارو ناصر ریاحی 66974478
22140563
6697 4425 riahinasser@apts-co.com
info@siphi.org
4 اتحادیه واردکنندگان  مکمل های غذائی ؛ رژیمی ؛ ویتامینی و گیاهی ایران  دکتر حسن شکوهی 88879766
88879768
66956956  info@sifs.ir
h.shokoohi@behestan-chc.com
5  اتحادیه صادرکنندگان تجهیزات پزشکی ایران مهندس عبدالرضایعقوب زاده
مهندس کمپانی
88982612 88982871 anahita.maaref@ymail.com
6 سندیکای تولیدکنندگان مواد شیمیائی؛ داروئی و بسته بندی داروئی  مهندس فرامرز اختراعی 66591346
66423489
info@chempharsyndicate.com
7  سندیکای تولیدکنندگان
مکمل های رژیمی غذائی ایران
دکتر عباس کبریایی 77703264 77877700 phyphair@gmail.com
8  انجمن واردکنندگان فرآورده های بهداشتی ؛ آرایشی و عطریات ایران حمید مقیمی 22224092
22925098
22927320
22925099  info@iactp.ir
moghimibistoondarou@yahoo.com
9  اتحادیه واردکنندگان تجهیزات پزشکی ایران ابوالفتح صانعی 88934062
88932441
88932441    info@imtumed.com
10  سندیکای تولید کنندگان سرنگ و سر سوزن ایران خالد روئین تن 88791600 88791599
11  وارد کنندگان دارو افزودنی و مواد
بیولوژیک دام
مهندس عباسعلی اسعدیان 88767771 88008654 taghizade.ivpbia@gmail.com
12 انجمن صنفی کارفرمایی شرکت های تامین
کننده تجهیزات آزمایشگاهی تهران
دکتر بهروز حاجیان تهرانی 22361352
22095801
22361352
22095801
chista-at@yahoo.com