تشکل های حوزه سلامت

تشکل های حوزه سلامت ایران

ردیف نام تشکل رئیس هیت مدیره تشکل تلفن فکس نشانی الکترونیکی
1 سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی دکتر عباس کبریائی زاده 88950224-6 88950227 Info@syndipharma.org
kebriaee@tums.ac.ir
2 انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات بیوتکنولوژی پزشکی دکتر فریدون مهبودی 88071538- 88071951-42815 88561575

info@sembio.ir

mahboudif@cinnagen.com

3 اتحادیه واردکنندگان دارو ناصر ریاحی 66974478 -22140563 info@siphi.org

riahinasser@apts-co.com

4 اتحادیه واردکنندگان  مکمل های غذائی ؛ رژیمی ؛ ویتامینی و گیاهی ایران دکتر حسن شکوهی 88879766 – 8  – 66956956 88879768 info@sifs.ir

h.shokoohi@behestan-chc.com

5 اتحادیه صادرکنندگان گیاهان داروئی و فرآورده های غذائی جلیل مغازه ای 88842608-88310769 info@ihsta.ir
6 سندیکای تولیدکنندگان مواد شیمیائی؛ داروئی و بسته بندی داروئی مهندس فرامرز اختراعی 66591346 66423489 info@chempharsyndicate.com
7 سندیکای تولیدکنندگان مکمل های رژیمی غذائی ایران دکتر ناصر نقدی 77703264 77877700 phyphair@gmail.com
8 انجمن صنایع شوینده ؛ بهداشتی و آرایشی ایران علم بیگی 26413066-26413937 info@dhci.org
9 انجمن واردکنندگان فرآورده های بهداشتی ؛ آرایشی و عطریات ایران حجت گشایشی 22224092-22925098-22927320 22925099 info@iactp.ir

moghimibistoondarou@yahoo.com

10 انجمن تولیدکنندگان داروها و فرآورده های گیاهان داروئی دکتر سید جعفر میرفخرائی 88390173-88390169 88970921 info@aphmp.ir
11 انجمن متخصصین علوم داروئی ایران دکتر امید سبزواری 66980456 66121287 info@iran-aps.ir
جمع اعضای تشکل های حوزه داروئی
12 اتحادیه بازرگانان تجهیزات پزشکی ابوالفتح صانعی 88934062 88932441  info@imtumed.com
13 اتحادیه صادرکنندگان تجهیزات پزشکی ایران مهندس عبدالرضایعقوب زاده 88982612 – 16 9121221320 officeisomee@yahoo.com

14 انجمن صنفی تولیدکنندگان و صادرکنندگان تجهیزات پزشکی ؛ دندانپزشکی و آزمایشگاهی دکتر عباس مه  88051397  88051397داخلی8  info@imdle.ir
15 انجمن متخصصین تجهیزات پزشکی کشور دکتر زهرا محمدی 2229781 – 61115778 22292528 – 88497324 mohamadz@ut.ac.ir
16 انجمن مهندسی پزشکی ایران دکترحسین رضوانی 64542499 66468186 info@isbme.org
17 اتحادیه صنف فروشندگان و تهیه کنندگان تجهیزات پزشکی و طبی قاسم نوده فراهانی 77503700-66419351 66419351 info@iranmedlab.com
18 انجمن شرکتهای تامین کننده تجهیزات آزمایشگاهی و فرآورده های تشخیص طبی بهروز حاجیان تهرانی  89786585 info@medicalequipment.ir
19 اتحادیه صنفی تولید و توزیع کنندگان تجهیزات و مواد مصرفی دندانپزشکی و آزمایشگاهی رضا لیلاز مهرآبادی 66937041-66426283-66420169 info@dentalunion.ir
20 انجمن صنفی تولیدکنندگان تجهیزات پژشکی    66940814-15 66426314
21 سندیکای تولید کنندگان سرنگ و سر سوزن ایران خالد روئین تن 88791600 88791599
22 انجمن خدمات بین المللی سلامت سعید عبدالحسینی 88618058-88841506-8829276 info@iiha.ir
23 سندیکای بیمه گران ایران علی اکبر اولیا  22269792-3 info@sbi.ir