اعضای هیئت مدیره

Board of Directors
Board of Directors

اعضای هیئت مدیره فدراسیون اقتصاد سلامت

ردیف نام اعضا  هیئت مدیره و دبیرکل سمت در فدراسیون نام تشکل تلفن فکس آدرس الکترونیکی تصاویر
1
مهندس مجتبی معظمی
رئیس هیئت مدیره اتحادیه بازرگانان تجهیزات پزشکی 88934062 88932441
2
دکتر عباس کبریائی زاده
عضو هیئت مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی 88950224-6 88950227 kebriaee@tums.ac.ir
Info@syndipharma.org
3
دکتر فریدون مهبودی
نایب رئیس هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان
محصولات بیوتکنولوژی پزشکی
88071538 88561575 info@sembio.ir
mahboudif@cinnagen.com
4
ناصر ریاحی
عضو هیئت مدیره اتحادیه واردکنندگان دارو 66974478 -22140563 info@siphi.org
riahinasser@apts-co.com
5
دکتر حسن شکوهی
عضو هیئت مدیره و خزانه دار اتحادیه واردکنندگان مکمل های غذائی ،
رژیمی ، ویتامینی و گیاهی ایران
88879766 – 8
66956956
88879768 info@sifs.ir
h.shokoohi@behestan-chc.com
6
مهندس عبدالرضایعقوب زاده
نایب رئیس هیئت مدیره اتحادیه صادرکنندگان تجهیزات پزشکی ایران 88982612 – 16 9121221320 officeisomee@yahoo.com
7
حمید مقیمی
عضو هیئت مدیره انجمن واردکنندگان فرآورده های
بهداشتی ؛ آرایشی و عطریات ایران
22925098-22927298
22927320
22925099  info@iactp.ir
moghimibistoondarou@yahoo.com
8
مهندس فرامرز اختراعی
عضو علی البدل هیئت مدیره سندیکای تولیدکنندگان مواد شیمیائی؛
داروئی و بسته بندی داروئی
66591346 66423489  itapifym@gmail.com
9
دکتر ناصر نقدی
عضو علی البدل هیئت مدیره سندیکای تولیدکنندگان
مکمل های رژیمی غذائی ایران
77703264 77877700 phyphair@gmail.com تصویر جناب آقای ناصر نقدی
10
دکتر زهرا محمدی
بازرس اصلی انجمن متخصصین تجهیزات پزشکی کشور 2229781 – 61115778 22292528
88497324
mohamadiz@ut.au.ir
11
دکترحسین رضوانی
بازرس علی البدل. انجمن مهندسی پزشکی ایران 64542499 66468186 info@isbme.org تصویر جناب آقای حسین رضوانی
12
دکتر علی پردیس
دبیرکل 88919820 88208085  ali.pardis@yahoo.com