اعضای هیئت مدیره فدراسیون اقتصاد سلامت

ردیف نام اعضا  هیئت مدیره و دبیرکل سمت در فدراسیون نام تشکل تلفن فکس آدرس الکترونیکی تصاویر
1
دکتر محمود نجفی عرب
رئیس هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان پلاسما 88071538  88071951  gh.mohammadi@behphar.com دکتر محمود نجفی عرب
2
دکتر عباس کبریائی زاده
نایب رئیس اول سندیکای تولیدکنندگان مکمل های رژیمی غذایی ایران 66122831 66569183 kebriaee@tums.ac.ir phyphair@gmail.com
3
مهندس رامین فلاح
نایب رئیس دوم اتحادیه بازرگانان تجهیزات پزشکی ایران 88932441 88934062 info@imtumed.com
4
دکتر حسن شکوهی
عضو هیئت مدیره و خزانه دار اتحادیه واردکنندگان مکمل های غذائی ، رژیمی ، ویتامینی و گیاهی ایران 66963790 66956956 info@sifs.ir h.shokoohi@behestan-chc.com
5
مهندس بهروز حاجیان تهرانی
عضو هیئت مدیره و منشی انجمن صنفی کارفرمایی شرکت های تامین کننده تجهیزات آزمایشگاهی تهران 88717858 88716720 Iranlab.lesa@gmail.com مهندس بهروز حاجیان تهرانی
6
دکتر امیررضا بیدگلی
عضو هیئت مدیره واردکنندگان دارو افزودنی و مواد بیولوژیک دام 88332680

88008654

info@ivpbia.ir
7
دکتر حسین امیر عضدی
عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات بیوتکنولوژی پزشکی ایران 88373097 88071538 Office@cinnagen.com hamedifarh@cinnagen.com
8
دکتر سید رضا صالح
اعضای علی‌البدل اتحادیه واردکنندگان دارو  843050101 843050101 Sr_saleh@yahoo.com
9
مهندس حمید مقیمی
اعضای علی‌البدل انجمن واردکنندگان فرآورده های بهداشتی ؛ آرایشی و عطریات ایران 22925098-22927298 22927320 22925099  info@iactp.ir moghimibistoondarou@yahoo.co
10
دكتر حافظ سوسن
بازرس  اتحادیه واردکنندگان مکمل های غذایی 88607979 8860798 info@sifsi.ir
11
دكتر حسين وطن پور
بازرس  88200082 vatanpour.hossein@gmail.com h.vatanpour@sbmu.ac.ir کارشناس رسمی حسین وطن پور در تهران-مرکز
12
دکتر حمید رضا محمدی
دبیرکل 66974558 h.mohamm@gmail.com
 

اعضا هیئت مدیره

BORAD OF DIRECTORS

دکتر عباس کبریائی زاده

Kebriae Zadeh

سمت در فدراسیون : نایب رئیس اول
نام تشکل : سندیکای تولیدکنندگان مکمل های رژیمی غذایی ایران
تلفن

66122831

فکس

66569183

آدرس الکترونیکی

kebriaee@tums.ac.ir phyphair@gmail.com

سمت در فدراسیون : رئیس هیئت مدیره
نام تشکل : انجمن تولیدکنندگان پلاسما
تلفن

88071538

فکس

88071951

دکتر حسن شکوهی

Shokohi

سمت در فدراسیون : عضو هیئت مدیره و خزانه دار
نام تشکل : اتحادیه واردکنندگان مکمل های غذائی ،
رژیمی ، ویتامینی و گیاهی ایران
تلفن

66963790

فکس

66956956

آدرس الکترونیکی

info@sifs.ir h.shokoohi@behestan-chc.com

مهندس رامین فلاح

Fallah

سمت در فدراسیون : نایب رئیس دوم
نام تشکل : اتحادیه بازرگانان تجهیزات پزشکی ایران
تلفن

88932441

فکس

88934062

دکتر امیررضا بیدگلی

Amir reza Bidgoli

سمت در فدراسیون : عضو هیئت مدیره 
نام تشکل :واردکنندگان دارو افزودنی و مواد بیولوژیک دام
تلفن

88332680

فکس

88008654

مهندس بهروز حاجیان تهرانی
مهندس بهروز حاجیان تهرانی

Hajian Tehrani

سمت در فدراسیون : عضو هیئت مدیره و منشی
نام تشکل : انجمن صنفی کارفرمایی شرکت های تامین
کننده تجهیزات آزمایشگاهی تهران
تلفن

88717858

فکس

88716720

دکتر سید رضا صالح

Reza Saleh

سمت در فدراسیون : اعضای علی‌البدل
نام تشکل :اتحادیه واردکنندگان دارو
تلفن

843050101

فکس

843050101

دکتر حسین امیر عضدی

Amir Azodi

سمت در فدراسیون : عضو هیئت مدیره 
نام تشکل : انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات بیوتکنولوژی پزشکی ایران
تلفن

88373097

فکس

88071538

آدرس الکترونیکی

info@sembio.ir hamedifarh@cinnagen.com

دكتر حافظ سوسن

Hafiz Susan

سمت در فدراسیون : بازرس علی البدل
نام تشکل : اتحادیه واردکنندگان مکمل های غذایی
تلفن

88607979

فکس

8860798

مهندس حمید مقیمی

moghimi

سمت در فدراسیون : اعضای علی‌البدل
نام تشکل : انجمن واردکنندگان فرآورده های
بهداشتی ؛ آرایشی و عطریات ایران
تلفن

22925098
22927298
22927320

فکس

22925099

آدرس الکترونیکی

info@iactp.ir moghimibistoondarou@yahoo.co

دکتر حمید رضا محمدی

Mohammadi

سمت در فدراسیون : دبیر کل 
 
دكتر حسين وطن پور

Hussein Watanpour

سمت در فدراسیون : بازرس اصلی
نام تشکل : انجمن شرکت های دانش بنیان حوزه سلامت تهران
آدرس الکترونیکی

vatanpour.hossein@gmail.com info@hsbca.ir