چهارگانه افزایش قیمت نفت/اما و اگرها از کاهش بیشتر تولید

قیمت نفت برنت پس از سه هفته متوالی که در کانال نزولی قرار داشت با انتشار اخبار مساعد توانست مجددا محدوده 60 دلار را پس بگیرد.