دسته: اخبار فدراسیون

مهمترین اخبار مختص به فدراسیون اقتصاد سلامت

پیوند بدنه کسب‌و‌کار سلامت با پارلمان بخش‌خصوصی

اعضای فدراسیون اقتصاد سلامت در اتاق تهران حضور یافتند نشست کاری فدراسیون اقتصاد سلامت در محل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برگزار شد. این نشست که توسط واحد امور تشکل‌ها و مسولیت‌های...

فدراسیون اقتصاد سلامت تأسیس شد

در مجمع عمومی مؤسسان فدراسیون اقتصاد سلامت که روز 5 مهر ماه با حضور معاون تشکل های اتاق ایران برگزار شد، این فدراسیون تأسیس و هیأت مدیره آن انتخاب شده و در نخستین جلسه...

ناصر ریاحی

فدراسیون اقتصاد سلامت نقطه عطفی در حوزه سلامت

موضوع بسیار مهمی که در چند ماه گذشته در جلسات مختلف و به ویژه در جلسات اتاق بازرگانی مطرح شده؛ تدوین برنامه ششم توسعه از سوی دولت بوده است. ناصر ریاحی بهترین اتفاقی در...