انتقاد خصوصی‌ها به برنامه راهبرد صنعتی

دنیای اقتصاد: دومین ویرایش برنامه راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت در چهل‌وچهارمین نشست کمیسیون صنعت‌ومعدن اتاق تهران مورد بحث و بررسی قرار گرفت و بار دیگر فعالان بخش‌خصوصی به نحوه تدوین استراتژی توسعه صنعتی انتقادهایی را وارد کردند. یکی…

نقد بخش خصوصی به ویرایش مجدد برنامه راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت

در چهل و چهارمین نشست کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران، ویرایش دوم برنامه راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت مورد بحث و بررسی قرار گرفت و بار دیگر این گلایه از سوی فعالان اقتصادی عضو این کمیسیون مطرح شد…