ارتباط میان سیاست‌گذاران و دستگاه‌های اجرایی با پژوهشگاه‌های کشور ضروری است

کاهش سرمایه‌گذاری می‌تواند آینده توسعه کشور را به مخاطره بیندازد معاون اول رئیس جمهوری با بیان این که ارتباط میان سیاست گذاران و دستگاه‌های اجرایی با پژوهشگاه‌های کشور ضروری است، تاکید کرد: پژوهشگاه‌های کشور راهکارهای علمی و کاربردی برای حل…