پیوند بدنه کسب‌و‌کار سلامت با پارلمان بخش‌خصوصی

اعضای فدراسیون اقتصاد سلامت در اتاق تهران حضور یافتند نشست کاری فدراسیون اقتصاد سلامت در محل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برگزار شد. این نشست که توسط واحد امور تشکل‌ها و مسولیت‌های اجتماعی اتاق تهران برگزار شد، فرصتی…