به ابتکار فدراسیون اقتصاد سلامت و با همکاری موسسه آموزش اتاق بازرگانی عملیاتی شد

دوره‌های «توانمندساز مدیران تشکل‌ها و شرکت‌های حوزه‌ی سلامت» در راستای اجرای طرح فدراسیون اقتصاد سلامت ایران برای «توانمندسازی مدیریتی تشکل‌ها و اعضاء آن‌ها» و اعطای این طرح به مهندس شافعی (رئیس اتاق بازرگانی کل کشور) در جلسه مشترک ریاست فدراسیون…