بوروکراسی اداری دست و پای تولید دارو را می بندد

مدیرعامل سازمان بیمه سلامت با انتقاد از بوروکراسی اداری در بخش تولید و اشتغال بویژه تولید دارو، گفت: ادامه دار شدن این بوروکراسی دست و پای تولید دارو را می بندد و اجرای سیاست مقاومتی را با مشکل مواجه می…