فراخوان دوره هشتم جایزه کیفیت در حوزه سلامت

دوره هشتم جایزه ملی کیفیت غذا، دارو و بهداشت ایران در فدراسیون اقتصاد سلامت ایران برگزار می شود ثبت نام این دوره با فراخوان دکتر محمود نجفی عرب، رییس فدراغسیون اقتصاد سلامت ایران و دبیرکل جایزه مذکور آغاز گردید. متن…