غلامحسین شافعی در نشست هیات نمایندگان اتاق مشهد

ضعف مدیریت و آفت بدمصرفی، رمق منابع آب را کشیده است غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران در نشست هیات نمایندگان اتاق مشهد، بدمصرفی را یکی از آفات فرهنگی جامعه دانست که در حوزه آب، در کنار بحران آب و سوءمدیریت…