غلامحسین شافعی در نشست هیات نمایندگان اتاق مشهد

ضعف مدیریت و آفت بدمصرفی، رمق منابع آب را کشیده است غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران در نشست هیات نمایندگان اتاق مشهد، بدمصرفی را یکی از آفات فرهنگی جامعه دانست که در حوزه آب، در کنار بحران آب و سوءمدیریت…

راهکارهای ده‌گانه بخش‌خصوصی برای حمایت از تولید و کالای ایرانی

غلامحسین شافعی در نشست هیات نمایندگان مطرح کرد امسال بنا بر اعلام مقام معظم رهبری به نام حمایت از کالای ایرانی نام‌گذاری شده است. غلامحسین شافعی متن سخنرانی خود را در اولین نشست هیات نمایندگان اتاق ایران به راهکارهای تحقق…