متن پیش نویس قانون مالیات ارزش افزوده که در حال بررسی میباشد تقدیم میگردد

فهرست فصول فصل اول کلیات و تعاریف 1 فصل دوم معافیت ها 6 فصل سوم مأخذ، نرخ و نحوه محاسبه 11 فصل چهارم وظایف و تکالیف مودیان و اشخاص ثالث 11 فصل پنجم ساختار سازمانی مالیات بر ارزش افزوده، وظایف…