چهارمین نشست کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی برگزار شد

اعتراض به ترویج بدگمانی علیه صنعت دارو و تجهیزات پزشکی نمایندگان بخش خصوصی در کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی تهران در مورد اتهامات اخیری که در مورد دریافت ارز و وارد نکردن دارو و تجهیزات پزشکی به کل صنعت دارو…