برچسب گذاری توسط: ۳۰ هزار نفر در کشور منتظر پیوند اعضا هستند

0

۳۰ هزار نفر در کشور منتظر پیوند اعضا هستند

یس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی؛ رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، گفت: در حال حاضر شاهد حدود ۱۱ اهدای عضو به ازای یک میلیون نفر جمعیت کشور هستیم. به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم جشن...