تاریخچه

تاریخچه فدراسیون اقتصاد سلامت ایران

فدراسیون اقتصاد سلامت ایران ، به‌عنوان عالی‌ترین تشکل حوزه سلامت ، در چارچوب سیاستهای اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی ایران و براساس اجماع نظر اکثریت تشکل های حوزه سلامت کشور در مهر ماه ۱۳۹۴ تاسیس شد و متشکل از بیش از 13 تشکل فعال در حوزه سلامت  با حدود بیش از 1000 شرکت زیر مجموعه است. با عنایت به استراتژی های مجلس محترم شورای اسلامی و دولت محترم برای همفکری با بخش خصوصی در تدوین قوانین و مقررات و اجرای برنامه ها و سیاست ها ؛ ماموریت های فدراسیون اقتصاد سلامت ایران برای رسیدن به اهداف و راهبرد های چشم انداز تعریف شده با عنوان ” فدراسیون اقتصاد سلامت ایران معتبرترین تشکل برای رفع چالش ها و بهبود مستمر کسب و کار در حوزه سلامت ایران ” می باشد .