ساختار اجرایی

ساختار اجرایی فدراسیون اقتصاد سلامت ایران

فدراسیون اقتصاد سلامت توسط هیات مدیره ای متشکل از 7 عضو اصلی و دو عضو علی البدل مدیریت می شود . دبیر کل فدراسیون مسوول اداره امور دبیرخانه فدراسیون است . چارت سازمانی فعلی فدراسیون بقرار ذیل است :