آئین اخلاقی جایزه ملی کیفیت غذا، دارو و بهداشت ایران

مقدمه:
از آن جا که ارتقاء سلامت جامعه، توان رقابت پذیری سازمان های ایرانی حوزه ی سلامت، توسعه
دانش مدیریت کیفیت و همچنین ارج نهادن به تلاش مدیران و پرسنل سازمان های کیفیت مدار و
حفظ سلامت ارزیابی های از جمله اهداف مهم و مفاهیم کلیدی به کار رفته در اساسنامه جایزه ملی
کیفیت غذا، دارو و بهداشتایران، )مصوب شورای سیاست گذاری این جایزه می باشد(، نکات ذیل
آیین « لزوماً و در بخش های مختلف و توسط متقاضیان، مدرسان، ارزیابان و مجریان جایزه به عنوان
این جایزه ملی مورد توجه قرار دارد. »